VAMMEN KIRKE

Vammen kirke ligger ca. 15 km nordøst for Viborg. Den består af apsis, kor og skib fra romansk tid samt senere tilbygget tårn mod vest og våbenhus mod syd. De romanske mure er af granitkvadre på dobbeltsokkel. De oprindelige vinduer i nord og korbuen er bevaret; en lignende bue, som fører fra koret til apsis, var i lang tid tilmuret, men blev genåbnet 1918. Syddøren, med søjle på hver side, benyttes endnu, og dens tympanon er fjernet; norddøren, med profilerede kanter og et kors på den store overligger, er tilmuret. 

Tårnet har gavl af bindingsværk i nord og af moderne teglsten i syd; ligesom våbenhuset er det opført af granit og munkesten og stammer fra den seneste middelalder. Sydsiden af skib og kor samt apsis er omsat 1875. På et vist tidspunkt, måske i midten af det 15. århundrede, er kirken brændt; spor deraf ses endnu, især på korbuen, hvor ilden synes at have ødelagt dennes krumhuggede sten og kragstene. Kirkens indre har bjælkeloft, apsis dog halvkuppelhvælv. 

En altertavle fra ca. 1700, et oprindeligt, nu malet epitafium, blev 1918 anbragt på skibets nordvæg, og i apsis blev der indsat et glasmosaikvindue. 

Prædikestolen er fra 1668. Ny døbefont af granit. I våbenhusets udvendige mur sidder en romansk gravsten, hvis indskrift er halvt udvisket. 

Klokken revnede 1766 ved ringning i anledning af Frederik V’s død og blev på bekostning af generalmajor Lüttichau til Tjele omstøbt i Viborg af C.König. 

I 1951-52 blev der foretaget en større restaurering af kirken med støtte fra kirkeministeriet under ledelse af arkitekt S.Vig-Nielsen, Viborg. En gipsafstøbning af Thorvaldsens Kristus, som hidtil havde stået på alteret, blev fjernet, og glasmosaikvinduet tilmuret. I stedet er der malet et stort freskomaleri i apsisbuen af Stefan Viggo Pedersen: Kristi komme til menigheden.